หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มี “การประชุมจัดตั้งสภาวิชาชีพขายตรง และตลาดแบบตรงไทย” ณ ห้องแคนนา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำโดย นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มีนโยบายให้ภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรง และตลาดแบบตรงไทย เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ.2545

เพื่อให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการสอดส่อง ดูแลการประกอบธุรกิจของสมาชิก หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้สังกัดตนเอง อันจะส่งผลให้การกำกับดูแล และส่งเสริมอุตสาหกรรมขายตรง และตลาดแบบตรงไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบาทภาครัฐสมัยใหม่ ภายใต้หลักการค้าเสรีอย่างแท้จริง เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการประสารความร่วมมือในนามสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรงไทย ประกอบไปด้วย สมาคมการขายตรงไทย, สมาคมการพัฒนาการขายตรงไทย, สมาคมอุตสาหกรรมการขายตรงไทย, สมาคมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทย และสมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย ในการจัดตั้ง “สภาวิชาชีพขายตรง และการตลาดแบบตรงไทย”

ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ สภาวิชาชีพขายตรง และตลาดแบบตรงไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่เป็นอิสระ ในการดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขายตรง และตลาดแบบตรงไทยให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล รวมทั้งเป็นการสนับสนุน และแบ่งเบาภารกิจของภาครัฐในการกำกับดูแล ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขายตรง และตลาดแบบตรงไทยบรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกลั่นกรองผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎจรรยาบรรณ ภายใต้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการระดมความรู้ ความสามารถ และการร่วมมือกันของภาคอุตสาหกรรมขายตรง และการตลาดแบบตรงไทย

 
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   


 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.