หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 
 

การจัดตั้งสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย

         ปัจจุบันธุรกิจขายตรงกำลังเป็นที่สนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง หรือหารายได้เสริม ในขณะที่ความหลากหลายของธุรกิจประเภทนี้ก็เริ่มแพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรงขึ้นบ้างแล้ว เช่น สมาคมการขายตรงไทย, สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย

         แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการขายตรงอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจขายตรง และอาจเกิดปัญหาในการทำธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายในประเทศไทยให้ความควบคุมดูแลผู้ประกอบการ และผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น ทางผู้ก่อตั้งจึงเกิดความคิดที่จะจัดตั้งสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย เพื่อรองรับบริษัทขายตรงที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่ก่อน

        จึงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยขึ้นเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ภายใต้การควบคุมดูแลของสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือจากพันธมิตรหลัก 3 ท่าน คือ คุณ สมชาย หัชลีฬหา, คุณ อนุวัฒน์ ธรมธัช และ คุณ ขวัญชัย ปิยะทัศน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งสมาคม ดังนี้

        1. ส่งเสริม และพัฒนาการขายตรงไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สาธารณชน และภาครัฐ

        2. ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกับวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศเกี่ยวกับวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

        3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้น ๆ

        4. ส่งเสริมการดำเนินการขายสินค้า และการให้บริการในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกให้เข้า มาตรฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับวิสาหกิจดังกล่าวให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

        5. ร่วมมือกับรัฐบาล นิติบุคคล ในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์

        6. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

        7. ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ด้านสวัสดิการ และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น และชอบธรรม รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของสังคม         

 

        สมาคมได้มีการวางแผนการทำงานตามขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังนี้

        - การให้ความรู้เกี่ยวกับการขายตรง กลยุทธ์หลักของการดำเนินธุรกิจขายตรง ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่ให้ความสนใจ

       - การทำวิจัยเพื่อศึกษากลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขายตรง เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค และตอบสนองความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจขายตรงต่อไปในอนาคต

       - การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมในการจัดการประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

       - เป็นสื่อกลางในการตกลงธุรกิจของสมาชิกกับคู่ค้าทั้งใน และต่างประเทศ

 
 
 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.